Guia per a la implantació d'un registre local de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial (2009)

La Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius el de donar assistència integral als ens locals de la província en el desenvolupament de polítiques locals d’habitatge de proximitat.

En el marc d’aquest suport, aquesta guia vol ser un document útil per als ens locals de la província que optin per a implantar el Registre de Sol·licitant d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC, en endavant) en el seu territori.

Amb aquest objectiu, el text està organitzat en dos grans blocs. El primer està dedicat a analitzar els aspectes més rellevants del Decret 106/2009 des de la perspectiva dels ens locals fent especial èmfasis en els aspectes relatius a la inscripció i l’adjudicació.
El segon bloc es dedica específicament a la implantació de registres locals. Es descriuen els elements bàsics per a plantejar una estratègia d’implantació adequada a les necessitats i recursos de cada ens local, així com les principals qüestions relatives a la gestió que cal tenir en compte. Per a cadascuna d’aquestes opcions, es valora els recursos econòmics, organitzatius, materials i humans
que caldrà preveure.

 + Més informació sobre els registres locals