Subvencions per l'adquisició d'habitatges 2019

Des de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, ens plau comunicar-vos que la 4ª  convocatòria de les Subvencions per a l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, s'obrirà dilluns 25 de març de 2019.

Codi de la convocatòria: 201920195120010623

Presentació de sol·licituds (enllaç)

Requisits de la convocatòria 2019

Primer. Beneficiaris

Són destinataris de la subvenció els municipis de l'àmbit territorial Diputació de Barcelona. Per a la línia d'actuació d'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tempteig i retracte del Decret Llei 1/2015 els beneficiaris, han de ser municipis considerats amb demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

Segon. Objecte

L'objecte de la subvenció és l'adquisició de determinats habitatges, sota dues línies d'actuació:

A. L'exercici del dret de tempteig i retracte contemplat en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. De conformitat amb l'article 2.2 a) d'aquesta disposició, el dret de tempteig i retracte ho exerceix la Generalitat en benefici del municipi, per la qual cosa s'estableix la subvenció en favor dels ajuntaments.

B. La compra d'habitatges a preu per sota mercat. S'entén, en el marc d'aquesta convocatòria, que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l'habitatge.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).

Quart. Quantia

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de 250.000,00 euros.

L'import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades serà com a màxim de 30.000,00 euros per ens beneficiari, que podrà ser justificat únicament a partir de les despeses d'inversió corresponents a l'adquisició de l'habitatge.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 25 de març de 2019, i estarà obert fins a esgotar el crèdit destinat a la present convocatòria, o com a màxim, fins al 30 de setembre de 2019.

Sisè. Termini d'execució i de justificació de la subvenció.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a finançar l'adquisició d'habitatges que es formalitzin en el període comprès entre l'1 de novembre de 2018 i el 30 d'octubre de 2019.

El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 2019.

La justificació de les despeses s'efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i altres administracions que consistirà en:

  1. una certificació que ha d’acreditar les despeses i el cost total de l’actuació, signada per funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions,
  2. una memòria de l’actuació que acompanyarà a la certificació
  3. còpia de l’escriptura o del document públic d’adquisició de/dels habitatge/s.

Setè. Altres dades

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà la concessió directa en concurrència fins a la finalització dels fons o bé fins a la data indicada, i s'anirà resolent de manera individualitzada per ordre cronològic d'entrada de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la present convocatòria.

Text íntegre de les bases d'aquesta convocatòria (enllaç)

Documentació:

  • Publicació de la Convocatòria al BOPB de data 12/03/19 (enllaç)
  • Publicació a la Base Datos Nacional Subvenciones (enllaç)
  • Imprès normalitzat de sol·licitud de la subvenció (enllaç)
  • Model d'Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge (enllaç)
  • Imprès normalitzat de justificació de la subvenció (enllaç)

Contacte de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona: Núria Alonso (alonsopn@diba.cat / 934 022 222 ext. 37243).

AdjuntMida
Sol·licitud subvenció habitatge. Entitats públiques.doc188.5 KB
Annex. Informe tècnic estat conservació habitatge.doc372.5 KB
Convocatoria i bases subvencions habitatge 2019.pdf354.23 KB
Compte_justificatiu_subvencions_ens_locals_2019.doc203.5 KB