Convocatòria Taller 3: La detecció de l'habitatge buit (Espais monogràfics mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible)

divendres
30
09:30h
Setembre 2016
Data de finalització: divendres, 30/09/2016 - 13:00

Un cop tornats de vacances, reiniciem amb el cicle monogràfic de tallers d’espais d’experiències dedicats a l’habitatge desocupat. En particular, el taller té com a objectiu analitzar les eines que els ajuntaments tenen a la seva disposició per a detectar indicis de desocupació en el parc d’habitatges tenint en compte el marc normatiu vigent en matèria d’habitatge i de protecció de dades. Com sempre, el format dels tallers ha de permetre compartir experiències i detectar conjuntament bones pràctiques, obstacles, reptes, etc.

En aquesta ocasió, des de l’Oficina d’Habitatge de Diputació volem aprofitar l’oportunitat per a compartir amb vosaltres la metodologia, aprenentatges, dubtes i resultats de les assistències pilots que durant el darrer any hem desenvolupat amb diversos ajuntaments de la demarcació, així com la resta de treballs desenvolupats anteriorment.

Proposem centrar el treball en la utilització de bases de dades i registres administratius (padró d’habitants, cadastre, consums anormals d’aigua, dades fiscals, etc.) per aflorar indicis de desocupació que permetin iniciar actuacions d’acreditació i intervenció en el parc desocupat.

Entre d’altres us proposem tractar qüestions com, entre d’altres:

 • Quina és la utilitat  i les limitacions de les dades d’empadronament o consums d’aigua en l'establiment d' indicis de desocupació? Com podem interpretar-les adequadament?
 • En quin moment i en quins supòsits podem consultar i fer ús d’aquestes fonts tenint en compte la normativa d’habitatge i de protecció de dades? Quina és la relació amb els programes d’inspecció?
 • Com es pot vincular les dades de padró, consums d’aigua, cadastre, etc.? Quins problemes pràctics ens podem trobar?
 • Quina és l’experiència de treball que hem desenvolupat amb el registre d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge? Quines alternatives podem tenir per a conèixer el parc d’habitatges propietat d’entitats financeres?
 • Com accedim a dades de titularitat dels habitatges?

Així doncs, us proposem el següent ordre del dia:

 1. Presentació i objectius del taller 
 2. Presentació i contrast dels resultats i aprenentatges de les assistències pilot de detecció d’habitatge vacant realitzades des de la Diputació de Barcelona (2016) (Diputació de Barcelona)
 3. Intercanvi d’experiències, necessitats i reptes entre els assistents (Debat obert).
 4. Propers passos (Debat obert)

Espais monogràfics mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible

Els Espais d'Experiències s'organitzen des de l'Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats en format taller amb l’objectiu de tractar temes concrets amb què els serveis d'habitatge treballen en el seu dia a dia, amb una metodologia molt enfocada a la pràctica.

Degut al creixent interès dels ens locals en la mobilització dels habitatges buits per destinar-los a lloguer assequible, el fenomen de la concentració d'habitatge en mans de grans tenidors,  la innovació jurídica en aquest àmbit i les diferents línies de treball que s’estan duent a terme per part de l'Oficina d’Habitatge, hem cregut convenient dedicar els pròxims tallers específicament a aquesta temàtica.

Amb aquesta idea us proposem tres tallers que tindran com a fil conductor la mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible i que tenen la voluntat d'explorar la temàtica des de tres punts de vista diferents:

 • L'obtenció d'habitatge buit, a través de convenis de cessió, la compra i l'exercici del tanteig i retracte (realitzat, documentació en el següent enllaç)
 • La detecció de l'habitatge buit, treballant amb dades i indicis desocupació
 • La intervenció en l'habitatge buit, incoant expedients administratius i aplicant instruments coercitius, de foment i de sanció.

Els tallers mantindran el seu format com a espais d'intercanvi de coneixements i experiències, i comptarem amb experiències d'ajuntaments i amb experts en les temàtiques.

Assistents

Les sessions estaran obertes a tots els tècnics dels serveis d’habitatge dels ens locals que estan adscrits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, però està específicament pensada per a aquelles persones que treballen directament els temes que es tractaran en cada sessió.

Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants, la motivació i, finalment, l'ordre de presentació de les sol·licituds.

Per afavorir la participació del màxim d'assistents es limita l'assistència al curs a dues persones per ens local i àrea. En funció del nombre de persones inscrites es considerarà la possibilitat d'ampliar aquest nombre.

Inscripcions

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/publico/detalleedicion.jsp?idapr=&id_edicion=5108

La data límit de la inscripció serà el dia 28 de setembre de 2016