Ja teniu disponible la versió actualitzada de la nostra guia "Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge: Inventari i gestió"

La Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona es plau en presentar-vos la versió actualitzada de la nostra guia "Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge: Inventari i gestió".

El Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge (PPSH) és un instrument jurídic creat per la legislació urbanística i definit com el conjunt separat de béns patrimonials dels que és titular una Administració Pública la destinació dels quals queda reservada a complir determinades finalitats d'interès social, principalment la construcció d'habitatges amb protecció pública. La seva regulació jurídica principal està continguda al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC).

El PPSH inclou principalment i, com a mínim, els següents béns patrimonials:

  • Finques expropiades o que s'adquireixin amb recursos derivats de l'alienació de béns integrats al PPSH.
  • Béns obtinguts per expropiació urbanística, per exercici del dret de tanteig i retracte, i per qualsevol instrument d'execució del planejament urbanístic.
  • Sòl obtingut per aprofitaments urbanístics de cessió obligatòria i gratuïta en sòl urbà o urbanitzable.

El PPSH, a part d'aquests béns, també inclou altres recursos monetaris obtinguts per l'explotació d'aquests bèns [veure quadre de tots els béns i drets que inclou a la pàgina 21 de la Guia].

Tots els ajuntaments que tinguin un planejament urbanístic general que delimiti àmbits d'actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament tenen l'obligació de constituir el seu Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge, que ha de ser aprovat pel Ple de la corporació.

Aquests béns que integren el PPSH han d'estar inventariats i, a més, si es tracta de municipis amb demanda residencial forta i acreditada, aquest inventari s'ha d'inscriure al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya [veure relació detallada de la informació que ha de contenir la fitxa de cada bé inventariat a les pàgines 49 a 55 de la Guia].

Aquests béns afectes al PPSH només es poden alienar (vendre) a títol oneròs i a un preu igual o superior al de la seva valoració. El procediment habitual de transmissió és el concurs públic. Excepcionalment, es poden alienar a un preu inferior o, fins i tot, es pot optar per la cessió gratuïta i recòrrer a l'adjudicació directa, però només en supòsits taxats i relacionats, sobretot, amb la finalitat d'atendre necessitats d'habitatge social. No obstant no hi hagi alienació d'aquests béns afectes al PPSH, l'ajuntament pot constituir un dret real de superfície sobre ells.

Així doncs, la constitució del Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge és una obligació legal per a la gran majoria d'ajuntaments de la demarcació de Barcelona. Però més enllà del seu caràcter preceptiu, el PPSH també pot ser un instrument molt útil per a dur a terme les polítiques municipals de sòl i habitatge.

Amb la voluntat de donar suport als ens locals en la constitució i gestió del seu PPSH vam elaborar aquesta Guia l'any 2006, de la qual vam editar una revisió l'any 2010. Ara, els darrers canvis normatius aprovats recomanaven fer una nova edició actualitzada de la mateixa. Aquesta tercera edició incorpora les modificacions que en la regulació del PPSH han introduït les següents nomes jurídiques:

  • Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refòs de la Llei d'Urbanisme.
  • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
  • Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
  • Sentència núm. 17/2016, de 4 de febrer, del Tribunal Constitucional.

Podeu accedir a la guia "Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge: Inventari i gestió" des del nostre lloc web al següent enllaç.