L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona presenta el visor SI_REHAB (Sistema d'Informació municipal per a la rehabilitació d'habitatges)

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en matèria d'habitatge i la posa a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona amb la voluntat d'ajudar als ajuntaments a planificar i avaluar les seves polítiques en aquesta matèria.

Us informem que afegim un nou producte a la cartera de serveis que s'ofereix des de l'Observatori Local d'Habitatge. Si fa uns anys vam llançar el visor INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) ara us presentem el nostre Sistema d'Informació municipal per a la rehabilitació d'habitatges (SI_REHAB). Es tracta d'una eina que aporta dades estadístiques oficials provinents de diferents fonts per tal de fer una diagnosi de l'estat del parc edificat d'ús residencial del municipi. Aquesta informació es posa a disposició dels ens locals per tal de facilitar la presa de decisions en matèria de rehabilitació.

SI_REHAB conté més de 40 indicadors estadístics dels edificis residencials dels municipis de la demarcació (tipologia constructiva, qualitat constructiva, superfície dels habitatges, accessibilitat, qualificació energètica, més altres indicadors socioeconòmics i sociodemogràfics dels residents als immobles). També conté 6 preguntes clau orientades a identificar els àmbits en els quals pot ser més necessària l'acció rehabilitadora i el reforç de les polítiques municipals. De forma interactiva proporciona informació mitjançant gràfics i mapes a escala edifici, secció censal, municipi, comarca i demarcació. Permet generar informes municipals així com descarregar totes les dades. 

Podeu acccedir a aquesta eina informàtica des del lloc web:

https://gisportal.diba.cat/portal/apps/storymaps/stories/8061b43c35ca475d822050eef1b25d68