Encara resta obert el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria 2024 del nostre recurs de suport econòmic per a l'adquisició d'habitatges per part d'ens locals

Us recordem que, fins el 31 d'octubre de 2024 o fins a esgotar el crèdit disponible, les entitats locals de la demarcació de Barcelona podeu optar a presentar la vostra sol·licitud en la convocatòria 2024 del recurs econòmic per a l'adquisició d'habitatges, recurs que promovem des de l'Oficina d'Habitatge en el marc del Catàleg de Serveis 2024 de la Diputació de Barcelona.

     

Podem avançar que, atès el nombre de sol·licituds presentades i estimades fins ara, la dotació pressupostària total consignada per a aquest recurs econòmic s'esgotarà abans de la data límit del termini de sol·licitud.

L'import màxim de l'ajut a atorgar és de 50.000 euros per a l'adquisició d'un habitatge; o de 100.000 euros per a l'adquisició de dos o més habitatges, subvenció a destinar al finançament de la compravenda d'habitatges per part d'entitats locals de la demarcació de Barcelona. Aquestes operacions d'adquisició, per ser-ne elegibles de la nostra línia d'ajuts, s'han de realitzar sota dues línies d'actuació:

  • L'adquisició d'habitatges a preu per sota de mercat. S'entén que el preu per sota de mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO.
  • L'adquisició d'habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària i el dret d'opció i retracte previst a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (arts. 87 i ss).

Més informació del recurs econòmic "Adquisició d'habitatges" en el marc del Catàleg de Serveis 2024 de la Diputació de Barcelona al següent enllaç:

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=168451

Per a qualsevol aclariment al respecte podeu contactar amb la tècnica de referència d'aquest recurs de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona: Núria Alonso Perramon (alonsopn@diba.cat / 667.994.369).