L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona publica la guia "Rehabilitem habitatges. Informació pràctica per als ajuntaments"

Informem de l'actualització de la nostra Guia "Rehabilitem habitatges. Informació pràctica per als ajuntaments" incorporant la darrera convocatòria de subvencions a la rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (PREE5000)

Enllaç a la publicació: https://www.diba.cat/documents/479934/345620238/Guia_rehab_2021_0912.pdf/ea4d8725-dd9b-9747-1fe1-a79ad1f0d619?t=1639642159351

L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona té com un dels seus objectius estratègics la prestació de suport als ens locals de la demarcació de Barcelona en la provisió d'habitatge assequible i de qualitat.

Aquest objectiu es desplega en diferents línies d'actuació, una d'elles són els recursos que posem al vostre abast mitjançant el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona i que inclouen dos recursos de suport tècnic i dos de suport econòmic. Una altra línia d'actuació és la producció de materials. En aquest sentit, a finals de 2020 vam estrenar el portal web "Rehabilitem". Continuant amb aquesta tasca de difusió de materials de suport, acabem d'editar la guia "Rehabilitem habitatges. Informació pràctica per als ajuntaments". Es tracta d'una guia de suport adreçada al personal tècnic dels ens locals que vulguin incorporar la rehabilitació edificatòria residencial com una de les seves prioritats per tal d'aprofitar, amb la màxima eficiència, els fons europeus de recuperació Next Generation que s'hi destinaran de forma imminent a la rehabilitació energètica residencial, vehiculats mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern de l'Estat. 

La guia que ara us presentem s'estructura en quatre apartats:

- Una primera part de caire introductori que relaciona els programes de rehabilitació amb les eines institucionals de planificació com són les Agendes Urbanes o el mateix Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

- Una segona part en que s'aporten diferents figures jurídiques de que disposa una administració local per a facilitar la implementació d'un programa local de rehabilitació, com són les Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR), tot aportant exemples pràctics d'iniciatives ja engegades per alguns ajuntaments de la província de Barcelona.

- Una tercera part en que s'apunten altres aspectes a considerar en el disseny d'un programa local de rehabilitació. Per una banda, la necessitat de disposar d'informació des de l'ajuntament de l'estat del parc edificat d'ús residencial existent (on trobar aquesta informació). Per altra banda, la conveniència de conèixer la realitat de les comunitats de propietaris de les finques del municipi, el seu nivell de solvència i d'estructuració, que faciliti que quan s'obri una convocatòria es puguin acollir als ajuts públics a la rehabilitació, tot aportant recomanacions i consells pràctics. També la necessitat d'adaptació de les estructures organitzatives que en el sí de l'organigrama de les entitats locals presten els serveis d'habitatge: les oficines de rehabilitació, que haurien de funcionar com a "finestreta única".

- Una quarta part en que hem detallat, en format fitxes-resum, cadascuna de les convocatòries d'ajuts públics, aprovades o d'aprovació imminent, a les que es poden acollir propietaris o comunitats de propietaris per a finançar les obres de rehabilitació d'edificis i habitatges, tot indicant per a cada convocatòria, quina és l'Administració Pública convocant, quines són les actucions subvencionables, quines són les aportacions econòmiques, incloent els propis recursos que ofereix la Diputació de Barcelona.

- Acaba la guia amb un annex en que s'aporta un cronograma d'intervenció rehabilitadora impulsada amb el lideratge de l'ajuntament en un barri fictici, a tall de mostra.

Podeu accedir a la publicació "Rehabilitem habitatges. Informació pràctica per als ajuntaments" des del nostre lloc web al següent enllaç:

https://www.diba.cat/documents/479934/345620238/Guia_rehab_2021_0912.pdf/ea4d8725-dd9b-9747-1fe1-a79ad1f0d619?t=1639642159351